National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam


Tiêu đề: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x