National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tính chất điện tử và từ của siêu mạng tổ hợp loại II

Nghiên cứu tính chất điện tử và từ của siêu mạng tổ hợp loại II


Tiêu đề: Nghiên cứu tính chất điện tử và từ của siêu mạng tổ hợp loại II

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tính chất điện tử và từ của siêu mạng tổ hợp loại II


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx