National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổng hợp một số beta-aminoaton từ vanilin, dẫn xuất của vanilin và thăm dò tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp một số beta-aminoaton từ vanilin, dẫn xuất của vanilin và thăm dò tác dụng sinh học


Tiêu đề: Nghiên cứu tổng hợp một số beta-aminoaton từ vanilin, dẫn xuất của vanilin và thăm dò tác dụng sinh học

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x