National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)

Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)


Tiêu đề: Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx