National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)

Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)


Tiêu đề: Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ ca Việt Nam hiện đại (Thơ cách mạng và kháng chiến)

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x