National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các mã xyclic cục bộ trên vành đa thức

Nghiên cứu các mã xyclic cục bộ trên vành đa thức


Tiêu đề: Nghiên cứu các mã xyclic cục bộ trên vành đa thức

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x