National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu phát triển phương pháp xấp xỉ hoá mô hình tối ưu phi tuyến, ứng dụng giải các bài toán trong lĩnh vực năng lượng

Nghiên cứu phát triển phương pháp xấp xỉ hoá mô hình tối ưu phi tuyến, ứng dụng giải các bài toán trong lĩnh vực năng lượng


Tiêu đề: Nghiên cứu phát triển phương pháp xấp xỉ hoá mô hình tối ưu phi tuyến, ứng dụng giải các bài toán trong lĩnh vực năng lượng

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu phát triển phương pháp xấp xỉ hoá mô hình tối ưu phi tuyến, ứng dụng giải các bài toán trong lĩnh vực năng lượng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx