National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature

Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature


Tiêu đề: Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x