National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature

Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature


Tiêu đề: Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Changes in phenolic compounds and activities of polyphenol oxidase and phenylalanine ammonia lyase during the development of chikking injury banana stored at low temperature


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx