National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xây dựng phương pháp nhận dạng tham số mô hình cấu trúc và đánh giá chất lượng động học của hệ thống ổn định pháo trên xe tăng

Xây dựng phương pháp nhận dạng tham số mô hình cấu trúc và đánh giá chất lượng động học của hệ thống ổn định pháo trên xe tăng


Tiêu đề: Xây dựng phương pháp nhận dạng tham số mô hình cấu trúc và đánh giá chất lượng động học của hệ thống ổn định pháo trên xe tăng

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x