National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất oxy hoá nhiệt của blend polyvivilclorua/cao su butadien-acrylonitril/cao su thiên nhiên

Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất oxy hoá nhiệt của blend polyvivilclorua/cao su butadien-acrylonitril/cao su thiên nhiên


Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất oxy hoá nhiệt của blend polyvivilclorua/cao su butadien-acrylonitril/cao su thiên nhiên

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x