National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Biến đổi về khẩu phần thực tế và tính trạng dinh dưỡng theo hộ gia đình tại một số điểm nghiên cứu sau 10 năm (1987-1997)

Biến đổi về khẩu phần thực tế và tính trạng dinh dưỡng theo hộ gia đình tại một số điểm nghiên cứu sau 10 năm (1987-1997)


Tiêu đề: Biến đổi về khẩu phần thực tế và tính trạng dinh dưỡng theo hộ gia đình tại một số điểm nghiên cứu sau 10 năm (1987-1997)

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Biến đổi về khẩu phần thực tế và tính trạng dinh dưỡng theo hộ gia đình tại một số điểm nghiên cứu sau 10 năm (1987-1997)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx