National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tiềm năng tài nguyên đá carbonat calci và sử dụng hợp lý kinh tế chúng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghiệp sản xuất ximăng Việt Nam

Tiềm năng tài nguyên đá carbonat calci và sử dụng hợp lý kinh tế chúng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghiệp sản xuất ximăng Việt Nam


Tiêu đề: Tiềm năng tài nguyên đá carbonat calci và sử dụng hợp lý kinh tế chúng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghiệp sản xuất ximăng Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tiềm năng tài nguyên đá carbonat calci và sử dụng hợp lý kinh tế chúng trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong chiến lược phát triển công nghiệp sản xuất ximăng Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx