National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân và tính liên tục của phép chiếu Mêtric

Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân và tính liên tục của phép chiếu Mêtric


Tiêu đề: Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân và tính liên tục của phép chiếu Mêtric

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân và tính liên tục của phép chiếu Mêtric


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx