National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx