National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giữ nghiêm kỷ luật tổ chức cơ sở đảng các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay

Giữ nghiêm kỷ luật tổ chức cơ sở đảng các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay


Tiêu đề: Giữ nghiêm kỷ luật tổ chức cơ sở đảng các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Giữ nghiêm kỷ luật tổ chức cơ sở đảng các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx