National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu quá trình biến dạng tạo hình trong công nghệ gia công chi tiết kim loại

Nghiên cứu quá trình biến dạng tạo hình trong công nghệ gia công chi tiết kim loại


Tiêu đề: Nghiên cứu quá trình biến dạng tạo hình trong công nghệ gia công chi tiết kim loại

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu quá trình biến dạng tạo hình trong công nghệ gia công chi tiết kim loại


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx