National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ghép xương đồng loại đông khô : Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Ghép xương đồng loại đông khô : Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng


Tiêu đề: Ghép xương đồng loại đông khô : Thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x