National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quan hệ giữa số lượng và chất lượng con người trong nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Quan hệ giữa số lượng và chất lượng con người trong nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay


Tiêu đề: Quan hệ giữa số lượng và chất lượng con người trong nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x