National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung bộ

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung bộ


Tiêu đề: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung bộ

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành thuỷ sản ở duyên hải Nam Trung bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx