National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nhiệt phân dầu thầu dầu và tổng hợp một số dẫn xuất của axit 3anpha - hydroxylup -20(29)-En-23, 28-dioic, đặc biệt các dẫn xuất với axit 10-udecenoic

Nhiệt phân dầu thầu dầu và tổng hợp một số dẫn xuất của axit 3anpha - hydroxylup -20(29)-En-23, 28-dioic, đặc biệt các dẫn xuất với axit 10-udecenoic


Tiêu đề: Nhiệt phân dầu thầu dầu và tổng hợp một số dẫn xuất của axit 3anpha - hydroxylup -20(29)-En-23, 28-dioic, đặc biệt các dẫn xuất với axit 10-udecenoic

Có sẵn trong thư viện: 2003 - 2003 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x