National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Studies on aromatic and antioxidative compounds in the Rhizomes of smaller Galanga (Alpinia offcinarum Hance) from Vietnam

Studies on aromatic and antioxidative compounds in the Rhizomes of smaller Galanga (Alpinia offcinarum Hance) from Vietnam


Tiêu đề: Studies on aromatic and antioxidative compounds in the Rhizomes of smaller Galanga (Alpinia offcinarum Hance) from Vietnam

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Studies on aromatic and antioxidative compounds in the Rhizomes of smaller Galanga (Alpinia offcinarum Hance) from Vietnam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx