National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng hạn chế chính đối với lạc, lúa trên đất xám phù sa cổ và ngô trên đất đỏ vàng trên đá Bazan ở vùng Đông Nam Bộ

Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng hạn chế chính đối với lạc, lúa trên đất xám phù sa cổ và ngô trên đất đỏ vàng trên đá Bazan ở vùng Đông Nam Bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng hạn chế chính đối với lạc, lúa trên đất xám phù sa cổ và ngô trên đất đỏ vàng trên đá Bazan ở vùng Đông Nam Bộ

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng hạn chế chính đối với lạc, lúa trên đất xám phù sa cổ và ngô trên đất đỏ vàng trên đá Bazan ở vùng Đông Nam Bộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx