National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phép đối và điệp trong câu tiếng Việt (So sánh phép đối và điệp trong "Quốc âm thi tập" và "Chinh phụ ngâm" diễn ca)

Phép đối và điệp trong câu tiếng Việt (So sánh phép đối và điệp trong "Quốc âm thi tập" và "Chinh phụ ngâm" diễn ca)


Tiêu đề: Phép đối và điệp trong câu tiếng Việt (So sánh phép đối và điệp trong "Quốc âm thi tập" và "Chinh phụ ngâm" diễn ca)

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x