National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến 2020

Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến 2020


Tiêu đề: Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến 2020

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Những giải pháp cơ bản cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành dầu thực vật Việt Nam đến 2020


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx