National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Методика использования рекламныx текстов при обучении чтению в условияx Вьетнамского язюкового вуза

Методика использования рекламныx текстов при обучении чтению в условияx Вьетнамского язюкового вуза


Tiêu đề: Методика использования рекламныx текстов при обучении чтению в условияx Вьетнамского язюкового вуза

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Методика использования рекламныx текстов при обучении чтению в условияx Вьетнамского язюкового вуза


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx