National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xây dựng mô hình công tư phối hợp trong hệ thống bệnh viện

Nghiên cứu xây dựng mô hình công tư phối hợp trong hệ thống bệnh viện


Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng mô hình công tư phối hợp trong hệ thống bệnh viện

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu xây dựng mô hình công tư phối hợp trong hệ thống bệnh viện


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx