National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân

Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân


Tiêu đề: Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Điều trị dính khớp thái dương hàm bằng phương pháp ghép xương sụn sườn tự thân


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx