National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Семантико-синтаксические свойства релятивов с лексемой "отношение" в современном русском языке

Семантико-синтаксические свойства релятивов с лексемой "отношение" в современном русском языке


Tiêu đề: Семантико-синтаксические свойства релятивов с лексемой "отношение" в современном русском языке

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Семантико-синтаксические свойства релятивов с лексемой "отношение" в современном русском языке


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx