National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai

Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai


Tiêu đề: Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu các giống ngô lai nhập nội để tạo dòng thuần và sử dụng dòng chị em phục vụ chương trình tạo giống ngô lai


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx