National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте

Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте


Tiêu đề: Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x