National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте

Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте


Tiêu đề: Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Развитие маркетинга и повышение эффективности пассажирскиx перевозок на железногорожном транспорте


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx