National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Chế tạo màng mỏng oxit kim loại chuyển tiếp (W.Mn) và nghiên cứu các tính chất điện sắc tích trừ ion của chúng

Chế tạo màng mỏng oxit kim loại chuyển tiếp (W.Mn) và nghiên cứu các tính chất điện sắc tích trừ ion của chúng


Tiêu đề: Chế tạo màng mỏng oxit kim loại chuyển tiếp (W.Mn) và nghiên cứu các tính chất điện sắc tích trừ ion của chúng

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Chế tạo màng mỏng oxit kim loại chuyển tiếp (W.Mn) và nghiên cứu các tính chất điện sắc tích trừ ion của chúng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx