National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp quốc phòng ở Việt Nam


Tiêu đề: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính trong các doanh nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x