National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp phục hồi chức năng và thẩm mỹ

Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp phục hồi chức năng và thẩm mỹ


Tiêu đề: Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp phục hồi chức năng và thẩm mỹ

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ứng dụng hàm nhựa tháo lắp phục hồi chức năng và thẩm mỹ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx