National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí và kết quả kinh doanh vận tải đường sắt

Hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí và kết quả kinh doanh vận tải đường sắt


Tiêu đề: Hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí và kết quả kinh doanh vận tải đường sắt

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện nội dung, phương pháp phân tích chi phí và kết quả kinh doanh vận tải đường sắt


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx