National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants

The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants


Tiêu đề: The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x