National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants

The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants


Tiêu đề: The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — The effect of nitrogen, magnesium and titanium foliar application on growth and element accumulation in plants


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx