National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội

Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội


Tiêu đề: Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu thiên địch sâu hại rau họ hoa thập tự, đặc điểm sinh học của hai loài ong cotesia plutellae (Kurdfumov) và diadromus collaris Gravenhorst kí sinh trên sâu tơ Plutelle xylostella (Linnaeus) ở ngoại thành Hà Nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx