National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần xây dựng phác đồ chẩn đoán và đánh giá phác đồ điều trị lao sơ nhiễm trẻ em

Góp phần xây dựng phác đồ chẩn đoán và đánh giá phác đồ điều trị lao sơ nhiễm trẻ em


Tiêu đề: Góp phần xây dựng phác đồ chẩn đoán và đánh giá phác đồ điều trị lao sơ nhiễm trẻ em

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x