National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hình thái vẩu, phục hình vẩu răng và xương ở răng hàm trên ở người Việt trưởng thành

Nghiên cứu hình thái vẩu, phục hình vẩu răng và xương ở răng hàm trên ở người Việt trưởng thành


Tiêu đề: Nghiên cứu hình thái vẩu, phục hình vẩu răng và xương ở răng hàm trên ở người Việt trưởng thành

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x