National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam

Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu cấu trúc hệ thống tổng đài điện tử dung lượng nhỏ thích nghi điều kiện Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx