National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu hình thái - thể lực và chức năng một số cơ quan ở vận động viên thành tích cao tại Hải Phòng

Nghiên cứu hình thái - thể lực và chức năng một số cơ quan ở vận động viên thành tích cao tại Hải Phòng


Tiêu đề: Nghiên cứu hình thái - thể lực và chức năng một số cơ quan ở vận động viên thành tích cao tại Hải Phòng

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu hình thái - thể lực và chức năng một số cơ quan ở vận động viên thành tích cao tại Hải Phòng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx