National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm kết cấu chống cháy trên tàu thuỷ

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm kết cấu chống cháy trên tàu thuỷ


Tiêu đề: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm kết cấu chống cháy trên tàu thuỷ

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm kết cấu chống cháy trên tàu thuỷ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx