National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị bệnh viêm mũi dị ứng nghề nghiệp do bụi bông tại công ty thảm Hàng Kênh Hải Phòng

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị bệnh viêm mũi dị ứng nghề nghiệp do bụi bông tại công ty thảm Hàng Kênh Hải Phòng


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị bệnh viêm mũi dị ứng nghề nghiệp do bụi bông tại công ty thảm Hàng Kênh Hải Phòng

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và kết quả điều trị bệnh viêm mũi dị ứng nghề nghiệp do bụi bông tại công ty thảm Hàng Kênh Hải Phòng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx