National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand

Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand


Tiêu đề: Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx