National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand

Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand


Tiêu đề: Entrepreneurial orientation, business strategies and firm performance: a comparative study of small and medium-scale enterprise in Vietnam and Thailand

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x