National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu mô hình tổ chức xây dựng bệnh viện dã chiến dự bị động viên

Nghiên cứu mô hình tổ chức xây dựng bệnh viện dã chiến dự bị động viên


Tiêu đề: Nghiên cứu mô hình tổ chức xây dựng bệnh viện dã chiến dự bị động viên

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu mô hình tổ chức xây dựng bệnh viện dã chiến dự bị động viên


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx