National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an


Tiêu đề: Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện tổ chức kế toán trong các trại giam thuộc Bộ Công an


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx