National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Mối quan hệ giữa việc giải quyết tranh chấp trong mua bán quốc tế hàng hoá và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Mối quan hệ giữa việc giải quyết tranh chấp trong mua bán quốc tế hàng hoá và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam


Tiêu đề: Mối quan hệ giữa việc giải quyết tranh chấp trong mua bán quốc tế hàng hoá và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2002 - 2002 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x